Phoenix Tools Kawasaki

Phoenix Tools Apico Kawasaki Rider Line-Up


Find out more about the teams riders for the 2020 season competing in the ACU British Championship and the MX Nationals.


Jason Meara

Scroll horizontally to view the full table

Championship:

xxxxxx xxxxxxx

Marital Status:

xxxxxx xxxxxxx

Date of Birth:

xx/xx/xxxx

Home Town:

xxxxxx xxxxxxx

Weight:

xxxxxx xxxxxxx

Height:

xxxxxx xxxxxxx

1st Race:

xxxxxx xxxxxxx

Likes:

xxxxxx xxxxxxx

Favourite:

xxxxxx xxxxxxx

Most Respected Rival:

xxxxxx xxxxxxx

All Time Rider:

xxxxxx xxxxxxx

Favourite Drink:

xxxxxx xxxxxxx

Favourite Food:

xxxxxx xxxxxxx

Hobbies:

xxxxxx xxxxxxx

Favourite Music:

xxxxxx xxxxxxx

Favourite Circuits:

xxxxxx xxxxxxx


Carlton Husband

Scroll horizontally to view the full table

Championship:

xxxxxx xxxxxxx

Marital Status:

xxxxxx xxxxxxx

Date of Birth:

xx/xx/xxxx

Home Town:

xxxxxx xxxxxxx

Weight:

xxxxxx xxxxxxx

Height:

xxxxxx xxxxxxx

1st Race:

xxxxxx xxxxxxx

Likes:

xxxxxx xxxxxxx

Favourite:

xxxxxx xxxxxxx

Most Respected Rival:

xxxxxx xxxxxxx

All Time Rider:

xxxxxx xxxxxxx

Favourite Drink:

xxxxxx xxxxxxx

Favourite Food:

xxxxxx xxxxxxx

Hobbies:

xxxxxx xxxxxxx

Favourite Music:

xxxxxx xxxxxxx

Favourite Circuits:

xxxxxx xxxxxxx